ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Για να αντιμετωπίσει κανείς με μεγαλύτερη δυνατότητα επιτυχίας έκτακτα περιστατικά, θα πρέπει να μπορεί να προβλέπει και προδιαγράφει από πριν τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει.
Για τη διαχείριση εκτάκτων περιστατικών στο χώρο του Σχολείου, το προσωπικό μας υποβάλλεται σε τακτικά προγράμματα εκπαίδευσης και απόκτησης πιστοποιητικού Πρώτων Βοηθειών ενώ το Σχολείο διαθέτει πλήρως εφοδιασμένο Κουτί Πρώτων Βοηθειών.
Κατά την εγγραφή ενός παιδιού στο Σχολείο, οι γονείς καλούνται να υπογράψουν ειδικό έντυπο «Άδειας Μεταφοράς Παιδιού σε Γιατρό», έτσι ώστε σε περίπτωση εκτάκτου συμβάντος και αν δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης από τους γονείς, να μπορεί το παιδί να μεταφερθεί χωρίς καθυστέρηση σε γιατρό/νοσοκομείο.